Pollution Souvenir ไอเดียเก๋ ๆ ของฝากรูปแบบใหม่จากชาวเชียงใหม่

กลุ่มผู้ประกอบการในเชียงใหม่ ได้จัดทำของฝากแนวใหม่ เป็นกระป๋องอัดอากาศ Pollution Souvenir เก็บฝุ่นเมืองเหนือส่งมาเป็นของฝากแด่คนไกล เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงปัญหานี้ร่วมกัน ซึ่งค่า PM2.5 ในเชียงใหม่นั้นสูงจนเป็นอันตรายจนส่งผลกับสุขภาพของผู้คนที่ได้สูดดมเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นการเผาป่า การคมนาคม และสาเหตุอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นการส่งสารถึงทั้งภาครัฐและเอกชนให้ร่วมมือแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอีกด้วย โดยไอเดีย Pollution [...]