[FM ONE News] PC Voucher ส่งสุขผู้ให้ ได้ใจผู้รับ จากไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทยชวนซื้อไปรษณียบัตรของขวัญ “PC Voucher ส่งสุขผู้ให้ ได้ใจผู้รับ” ทางเลือกใหม่ตอบโจทย์สายช้อป นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้มอบหมายไปรษณีย์ไทยหน่วยงานในสังกัด จัดทำไปรษณียบัตรของขวัญ “PC Voucher ส่งสุขผู้ให้ [...]