กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) มอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มเยาวชน Green Youth

 หลังจากกลุ่มเยาวชน Green Youth  ลงพื้นที่ทำกิจกรรม GREEN YOUTH ACTIVITY FOR ONE WORLD 2023 “Hero For Zero ทิ้งถูก แยกได้ ใช้ซ้ำ” เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และกิจกรรมWorkshop เพื่อผลิตบทสปอตวิทยุและสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ขยะและวัสดุเหลือใช้ [...]