นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด 

        บริษัท อินดิเพ็นเดนท์คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เพื่อให้บริการรับฟังวิทยุ สื่อบันเทิง Online บริการรับชม Content รายการถ่ายทอดสด และการรับชมแบบย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์www.fmone1035.com และแอพพลิเคชั่น FMONE (INDEPENDENT FM ONE 103.5) สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook Page : FM ONE 103.5, Youtube : FM ONE 103.5, Instagram : fmone1035, Twitter : FM ONE 103.5 (@fmone1035) บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป บนอุปกรณ์มือถือ และแท็บเล็ต รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต บริษัทขอแจ้งให้ท่านรับทราบว่า บริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า ผู้รับจ้างสมาชิก แฟนคลับ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้ร่วมกิจกรรม และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมั่นใจได้ว่า บุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวอย่างครบถ้วนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงได้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยระบุถึงลักษณะหลักเกณฑ์การเก็บรวบรวม ใช้เผย แพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการกำกับดูแล และการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม

 

        นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้เผยแพร่ประมวลผลโอน และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล และสุดท้ายนโยบายนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่ท่าน สามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ภายใต้ชื่อ www.fmone1035.com และแอพ พลิเคชั่น FMONE (INDEPENDENTFM ONE 103.5)รวมทั้งสื่อโซเชียลมีเดียในเครือการดูแลของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม การ ปกป้องและกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้บริษัท และเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมา  บริษัทจึงเก็บรวบรวม ใช้เผยแพร่ ประมวลผลโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทาง ธุรกรรมของบริษัทกับท่านเท่านั้น โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า ผู้รับจ้าง สมาชิก แฟนคลับ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้ร่วมกิจกรรมของบริษัทเท่านั้น

 

        บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอยู่เป็นประจำ และหากบริษัทเปลี่ยนแปลง เนื้อหาสาระสำคัญใดๆ ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ภายใต้ชื่อ www.fmone1035.com และแอพพลิเคชั่น FMONE (INDEPENDENT FM ONE 103.5) รวมทั้งสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook Page : FM ONE 103.5 โดยจะระบุวันที่มีผลบังคับใช้ใหม่ให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้เข้าไปอ่านและรับทราบนโยบายการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ใหม่ทุกครั้ง

 

        โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้รับการปรับปรุง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ท่านได้รับ ทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 

        1. ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน และที่อยู่บริษัทของท่าน และบริษัทอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน เช่น วันเกิด ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ตัวตนผู้ใช้บริการออนไลน์เช่น บัญชีสื่อสังคม (Social Media Accounts) สถานะการสมรส และรายละเอียดครอบครัว

 

        2. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด 
2.1 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ ความยินยอม เป็นหนังสือหรือโดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจให้ความยินยอมดังกล่าวได้บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับความสนใจและบริการที่ท่านใช้ผ่านทางคุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ นามสกุล
 • ชื่อเล่น
 • เลขบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย
 • วันเกิด
 • เพศ
 • ที่อยู่อีเมล
 • ชื่อบัญชีFacebook Account
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • สถานะภาพ : โสด สมรส หม้าย/หย่า
 • การศึกษา
 • อาชีพ
 • รายได้ส่วนตัว
 • รายได้ครอบครัว
 • ประวัติการเข้าชมรายการสดและย้อนหลัง
 • ประวัติการ Search Content รายการ
 • ระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ Application วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์รวมไปถึง สถิติอื่นๆ
 • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์

รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเข้าใช้งาน หรือการติดต่อต่างๆ ผ่านช่องทางโซ เชียลมีเดียของบริษัท โดยจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของท่านและข้อมูลการติดต่อ หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์ในการให้ บริการ บริษัทอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านการทำแบบสอบถาม (SURVEY) ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านรวมถึงข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, เพศ เป็นต้น ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะขอความยินยอมจาก ท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่

2.1.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
2.1.3 เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
2.1.4เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่บริษัท
2.1.5 เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
2.1.6 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนิน การตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
2.1.7เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
2.1.5 เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

2.2 หากเป็นกรณีที่ผู้เยาว์(บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ประสงค์จะให้บริษัทจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เยาว์แยกพิจารณาเป็นดังนี้

2.2.1ในกรณีผู้เยาว์อายุไม่ถึง10 ปีบริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ประกอบกับการให้ความยินยอมของผู้เยาว์
2.2.2 ในกรณีผู้เยาว์อายุเกิน 10 ปีแต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์ประกอบ การให้ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์

 

        3. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
3.1 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มี มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ-นามสกุลวันเกิด ที่อยู่ เบอร์โทร เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคล ของท่านได้และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัท เท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

        4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อ วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
4.1เพื่อการให้บริการฟังวิทยุOnline การรับชม Content รายการถ่ายทอดสด และการรับชมแบบย้อนหลัง ผ่านทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น รวมทั้งสื่อโซเชียลมีเดีย
4.2 เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและประวัติการเข้ารับบริการของทางบริษัท
4.3 เพื่อศึกษาและรับทราบข้อมูลสถิติทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้บริษัทรู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์และแอพ พลิเคชั่นของบริษัทมากยิ่งขึ้น
4.4เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลจากประวัติการรับชมเนื้อหารายการร่วมกับประวัติการสืบค้นเนื้อหารายการ ของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอเนื้อหารายการที่คาดว่าจะถูกใจหรือเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้บริการ
4.5 เพื่อประชาสัมพันธ์เนื้อหาคอนเทนต์(Content) ที่เป็นข้อมูลข่าวสารจากบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดส่งถึงท่าน รวมถึงการจัด ทำรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคอนเทนต์(Content) ดังกล่าวให้เหมาะสมกับท่าน
4.6 เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การวิจัย และการขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้า และ บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทเอง บริษัทในเครือ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือของบุคคลอื่นผ่านการแจ้งเตือนผ่านหน้าจออุปกรณ์ พกพาทางสื่อโซเชียลมีเดีย
4.7 เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท ให้เหมาะสมกับความต้องการผู้ใช้บริการ และเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ
4.8 เพื่อเป็นช่องทางติดต่อในการรับข้อติชม ข้อเสนอแนะจากผู้รับชม เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหารายการของทางบริษัท ให้ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
4.9 เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อผู้รับชมที่ร่วมสนุกตอบคำถามในรายการชิงรางวัลของที่ระลึกจากบริษัท
4.10 เพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานของท่านที่ลงทะเบียนในระบบของบริษัท เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้การใช้งานเว็บไซต์ ของบริษัทให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.11 เพื่อการจัดทำฐานข้อมูล และประวัติของพนักงาน
4.12 เพื่อพิสูจน์ตัวตน ตรวจสอบประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของพนักงาน
4.13 เพื่อการติดต่อ ประเมินผล และบริหารความสัมพันธ์ของบริษัทกับพนักงาน
4.14 เพื่อเปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐหากมีความจำเป็นในการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4.15 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางหรือข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลการ ดำเนินงานของบริษัท
4.16 เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบการดำเนินการภายในของบริษัท และบริษัทในเครือ
4.17 เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการให้บริการของบริษัท และบริหารความสัมพันธ์ของบริษัทกับท่าน

 

        5. ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้เผยแพร่ ประมวลผลโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตาม ความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็นการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้เผยแพร่ประมวลผลโอน หรือเปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งให้ทราบและท่านได้ให้ความยินยอมเท่านั้น บริษัทจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของ บริษัท มิให้เก็บรวบรวม ใช้เผยแพร่ ประมวลผลโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวม ใช้เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
5.1.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.1.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
5.1.3 เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
5.1.4เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
5.1.5 เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
5.1.6 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนิน การตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
5.1.7เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
5.2 บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือ จากที่บริษัทกำหนด
5.3 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้า ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง พันธมิตรของบริษัท ตลอดจน บริษัทในเครือได้และบริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทภายใต้ความยินยอมของท่านทุก กรณี
โดยบริษัทกำหนดให้บุคคลที่ 3 เหล่านี้ต้องตกลงในเรื่องดังต่อไปนี้
• ก. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดและเฉพาะเจาะจงซึ่งสอดคล้องกับความยินยอมของ ท่านเท่านั้น
• ข. ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้หลักการของกรอบโครงสร้าง การคุ้มครอง ความเป็นส่วนตัวของท่านตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล    อนึ่ง บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ท่านมอบให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ยกเว้นว่าท่านได้ยอมรับโดยมี การยืนยันให้มีการเปิดเผยดังกล่าว

 

        6. วิธีที่บริษัทปกป้องข้อมูลของท่าน
บริษัทจะใช้มาตรการป้องกันเชิงเทคโนโลยีและกายภาพที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบ ให้บริษัท จากการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลาย โดย จะคำนึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการประมวลผลและลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยอมรับโดย ทั่วไปเพื่อปกป้องข้อมูลที่ท่านส่งให้กับบริษัท ทั้งในระหว่างการส่งและเมื่อบริษัทได้รับข้อมูลจากท่านเรียบร้อยแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล ของท่านได้รับการปกป้อง หากท่านต้องการสำเนาข้อตกลงเหล่านี้สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่อีเมล์: fmone1035@outlook.com

 

        7. ระยะเวลาบันทึกข้อมูล
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านมีสถานะและความสัมพันธ์ในฐานะเป็น ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า ผู้รับจ้าง สมาชิก แฟนคลับ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้ร่วมกิจกรรมของบริษัทเท่านั้น

 

        8. สิทธิที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 การให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทร้องขอ และยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ก็ได้
8.2 การเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่า นั้น หรือขอให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลเองหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่ สามารถดำเนินการดังกล่าวได้)
8.3 การคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ ใช้เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หากข้อมูลนั้นบริษัทจัดเก็บได้โดย ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน หรือข้อมูลนั้นเก็บ ใช้หรือเปิดเผยเพื่อการตลาดแบบตรง หรือการเพื่อการศึกษาวิจัย   8.4 การขอถ่ายโอนข้อมูล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบ ให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธี การอัตโนมัติรวมทั้งมีสิทธิ์ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถ ทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
8.5 การลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท เก็บรักษาไว้หรือให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้
8.6 การแก้ไข ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
8.7 การถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แต่ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้า นี้

 

        9. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยว กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
8.2 การเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่า นั้น หรือขอให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลเองหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่ สามารถดำเนินการดังกล่าวได้)

 

        10. นโยบายคุกกี้
บริษัทจะจัดให้มีนโยบายคุกกี้ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล(ดูข้อมูลนโยบาย คุกกี้ (Cookies Policy)

 

        11. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือแจ้งความประสงค์ในการเพิกถอนความ ยินยอม แก้ไขเปลี่ยน และคัดค้าน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ :
เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
โทร : 0 2511 2288
อีเมล : fmone1035@outlook.com
หรือติดต่อที่ บริษัท อินดิเพ็นเดนท์คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 88/8 ซอยลาดพร้าว 18 ถนน ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900