รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2563 ชี้แจงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ จ.เพชรบูรณ์

วันนี้ (19 สิงหาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ  นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายเชษฐา ดิษยมาลย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ในการนี้รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงรายละเอียด โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 19 โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีพื้นที่โครงการบางส่วนติดพื้นที่ชั้นคุณภาพน้ำชั้น 1 ซึ่งเข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ กรมชลประทานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการขึ้น เพื่อศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ของโครงการที่ให้ประสิทธิผลตามมาตรการ การบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยจากผลการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำป่าสักตอนบนและเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของโครงการ ตลอดจนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่แวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP)