รายงานสถานการณ์น้ำ

 1. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย.63)
 • สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศจำนวน 447 แห่ง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 36,071 ล้าน ลบ.ม. (47% ของความจุอ่างฯ) ปริมาณน้ำใช้การได้ 12,273 ล้าน ลบ.ม. (24% ของความจุน้ำใช้การ)
 • อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% ของความจุอ่าง จำนวน 21 แห่ง คือ ภูมิพล
  แควน้อยบำรุงแดน แม่มอก ห้วยหลวง  น้ำพุง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน ลำแชะ ลำนางรอง ป่าสักชลสิทธิ์
  ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ์ คลองสียัด บางพระ แก่งกระจานและปราณบุรี
 • ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและระบาย ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง (1 พ.ค.63 – ปัจจุบัน) ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 9,341.80 ล้าน ลบ.มปริมาณน้ำระบายจากอ่าง 8,08 ล้าน ลบ.ม.
 1. สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย.63)
 • ปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 9,790 ล้าน ลบ.ม (39% ของความจุอ่างฯ) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 3,094 ล้าน ลบ.ม. (17% ของความจุน้ำใช้การ)
 • ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 56.68 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจากอ่าง 29.16 ล้าน ลบ.ม.
 1. ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย.63)
 • ทั้งประเทศ แผนการจัดสรรน้ำ 11,975 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 9,182 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77
 • เจ้าพระยา แผนการจัดสรรน้ำ 3,250 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 2,998 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 92
 1. แผน-ผลการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2563 ในเขตชลประทาน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย.63)
 • ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 16.79 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 12.38 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 74 ของแผน
 • ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 8.1 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 5.23 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 65 ของแผน
 • การเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ เพาะปลูกแล้ว 265,000 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 222,929 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 84 ของพื้นที่เพาะปลูก
 1. คุณภาพน้ำ วันที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 05.00 น. : แม่น้ำเจ้าพระยา สถานีประปาสำแล จ.ปทุมธานี (เกินเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ต่ำกว่า 0.5 กรัม/ลิตร)
  สะพานพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี (ปกติ) แม่น้ำบางปะกง สถานีบางกระเจ็ด (ปกติ) แม่น้ำท่าจีน สถานีปากคลองจินดา (ปกติ) และ แม่น้ำแม่กลอง
  สถานีปากคลองดำเนินสะดวก (ปกติ)

6.กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน

 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 ดำเนินการเสริมคันคลอง อุดรูรั่วและคันคลองสไลด์ บริเวณคันคลอง หมู่ที่ 9 บ้านวังมะขาม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำหลากเข้าพื้นที่นาข้าวเสียหายและบ้านเรือนราษฎร และบรรเทาภัยความเสียหายจากน้ำฝนที่ไหลเข้าพื้นที่การเกษตร
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช สำนักงานชลประทานที่ 10 กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณปากไซฟอนสิงห์บุรีของ
  คลองชัยนาท-อยุธยา และท่อระบายปากคลอง 8 ซ้าย ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำของ
  คลองชัยนาท-อยุธยา และคลอง 8 ซ้าย เป็นการเร่งกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองแสนแสบ ศาลาแดง 12 ซอย 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องคุณภาพน้ำ น้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองรางปลาหมอ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
 • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ สำนักงานชลประทานที่ 12 นำเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน 2 ลำ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ติดอยู่บริเวณด้านหน้าของคลองขุดลัดเหนือประตูระบายน้ำพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาใน
  การบริหารจัดการน้ำ
 • โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนจำนวน 88,838 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ปัจจุบัน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จ้างแรงงานไปแล้ว 89,631 คน คิดเป็นร้อยละ 189