ชป.เดินหน้าศึกษาฯ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อ่างฯ น้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน, นายธนพล สงวนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน เป็นการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 ให้กรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกันพิจารณาจัดหาน้ำให้แก่ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยการเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง และการปรับปรุงฝายห้วยโก๋น  เพื่อให้มีน้ำใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนและโรงพยาบาลอย่างเพียงพอตลอดปี พร้อมกับให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำรี เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

 

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 10 บ้านกิ่วจันทร์ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 46 ล้าน ลบ.ม. หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยให้ประชาชนในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอเชียงกลาง มีแหล่งน้ำต้นทุนที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรพื้นที่ประมาณ 22,100 ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งขยายและเพาะพันธุ์ปลา ตลอดจนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการท่องเที่ยวได้อีกด้วย