หลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้หญิงอายุ 20-34 ปี ที่มีความพร้อมในการตั้งครรภ์ให้มีบุตรเพื่อเพิ่มอัตราการเกิดในประเทศไทย

ซึ่งทางประกันสังคมก็ได้มีมาตรการมาสนับสนุนนโยบายนี้ด้วยคือหากเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน

15 เดือน ก่อนเดือนคลอดบุตรจะมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง ผู้ประกันตนหญิง มีสิทธิรับเงิน

สงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วันด้วยนะคะ
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก ssolife.com