หลังจากกลุ่มเยาวชน Green Youth  ลงพื้นที่ทำกิจกรรม GREEN YOUTH ACTIVITY FOR ONE WORLD 2023 “Hero For Zero ทิ้งถูก แยกได้ ใช้ซ้ำ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และกิจกรรมWorkshop เพื่อผลิตบทสปอตวิทยุและสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ขยะและวัสดุเหลือใช้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566  ณ โรแรมโกล์ด ออคิด กรุงเทพ ที่ผ่านมา

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.)  ก็ได้จัดพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.)