ปัจจุบันปัญหาขยะในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ  รวมถึงการกำจัดขยะถูกวิธี  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) จึงเล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการปลูกฝัง ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง เพื่ออนาคต ที่เราจะลดขยะ ให้เป็นศูนย์ได้ 100 %  จึงเกิดโปรเจ็กต์ Hero For Zero ทิ้งถูก แยกได้ ใช้ซ้ำ” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ให้กลุ่มเยาวชน Green Youth เข้าร่วมกิจกรรม

นำทีมโดย นักแสดงและ Influencer แจ็คไรเดอร์, โอ๊ต ภาสกร, ก้าวหน้า กิตติภัทร, เทอร์โบ ชนกชนม์, เทป วรชัย, เบ้นซ์ ณัฐพงศ์ และ หล่งซื่อ ลี ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ถือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมการสร้างวินัยการจัดการขยะให้กับนักศึกษา  เพื่อให้นำไปปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเศษอาหารเหลือทิ้งมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่นำมาใช้ปลูกข้าวและผักสวนครัวได้ และขยะประเภทอื่นๆ เช่น พลาสติก นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ รวมถึงกิจกรรมที่โรงแรม โกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ กับ อาจารย์ไก่ บัญชา ชูดวง ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนำขยะ และวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น ให้ดูมีค่า สามารถสร้างรายได้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้น และการเรียนรู้การทำสปอตวิทยุกับ อาจารย์ อัศเรศ ใจเจริญทรัพย์ 

ซึ่งยังได้ร่วมกันทำ Workshop เพื่อผลิตเป็นบทสปอตวิทยุตามหัวข้อต่างๆ ที่กำหนดให้ นอกจากนี้สปอตวิทยุที่น้องๆ ได้ผลิตขึ้นมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะคัดเลือกมาจำนวน 2 เรื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และผลิตเป็นสปอตวิทยุเพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ FM ONE 103.5