Music One Mon-Fri TIME 01:00 - 04:00

DJ Profile

ดีเจ ออย (Oil)

ชื่อ : วรนิษฐ์  รัตนมั่นคงพงศ์  (Worranit Ratanaamankongpong)
ช่วงเวลา : 16.00-19.00 (จันทร์-ศุกร์)
Education :
- ปริญญาตรี  คณะศิลปะศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) เอกภาษาอังกฤษ  สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน / ผลงาน 
- พิธีกร รายการ ดาวกระจาย 
- ละคร รหัสริษยา, หมวยอินเตอร์
- DJ FM ONE 103.5